Na webových stránkách Wingas.

Vždy a všude v obraze

Informace popisují, jak a za jakým účelem společnost WINGAS GmbH se sídlem na adrese Königstor 20, 34117 Kassel, Německo (dále jen „společnost WINGAS“ nebo „my“) zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů a jejích zaměstnanců.
Zde přejdete k informacím o ochraně osobních údajů.

Naše zacházení s vašimi osobními údaji a vaše práva – informace podle článků 13, 14 a 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro shromažďování, zpracovávání a používání vašich osobních údajů při používání našich webových stránek www.wingas.cz.

Ochrana osobních údajů je pro společnost WINGAS GmbH (dále jen „my“ nebo „WINGAS“) absolutní prioritou. Proto bychom vás chtěli na tomto místě informovat o tom, jak v naší firmě probíhá ochrana osobních údajů, které informace během vaší návštěvy na našich webových stránkách shromažďujeme, jakým způsobem je využíváme a jaká jsou vaše práva. Důležité je, že vaše osobní údaje se používají výhradně k níže uvedeným účelům a že bez vašeho souhlasu nejsou jiným způsobem použity.

I.          Všeobecné informace

1.         Osoba odpovědná za zpracování dat

Za zpracování vašich osobních údajů odpovídá:

WINGAS GmbH, Königstor 20, 34117 Kassel; telefon: +49 561 99858 0; fax: +49 561 99858 1798; e-mail: info@wingas.de

2.         Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:

WINGAS GmbH, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Königstor 20, 34117 Kassel; e-mail: datenschutz@wingas.de

3.         Které údaje z jakých zdrojů zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete nebo které jsou shromážděny během používání našich webových stránek.

Podrobnější informace k tomuto tématu najdete v části II – Zpracování osobních údajů.

4.         Za jakým účelem a na jakém právním základě zpracováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR a Spolkového zákona na ochranu dat (BDSG), k nejrůznějším účelům. Jako účel zpracování obecně přichází v úvahu: Zpracování ke splnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), pro dodržení oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a/nebo pro splnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR).

Podrobnější informace k tomuto tématu najdete v části II – Zpracování osobních údajů.

5.         Kdo obdrží mé údaje?

Osobní údaje mohou získat námi zavedení a pověření poskytovatelé služeb (tzv. zpracovatelé, srov. čl. 4 č. 8 GDPR). Poskytovatele IT využíváme jako zpracovatele.

Osobní údaje zásadně nepředáváme dále třetím stranám (tzv. správce, srov. čl. 4 č. 7 GDPR), které zpracovávají osobní údaje na vlastní odpovědnost. Něco jiného platí pouze v případě, pokud si to v rámci používání našeho kontaktního formuláře výslovně přejete a zvolíte externího příjemce. V tomto případě předáme odpovídající osobní údaje dále zvolené společnosti WINGAS.

Další informace k tomuto tématu najdete v části II – Zpracování osobních údajů.

Existuje-li oprávněný zájem, a v souladu se zákonnými ustanoveními, může společnost WINGAS v povoleném rozsahu zprostředkovávat osobní údaje přidruženým společnostem ve smyslu § 15 německého zákona o akciových společnostech (AktG) v rámci Evropského hospodářského prostoru. Týká se to těchto společností: Gazprom Germania GmbH, Wingas Sales GmbH, Wingas Holding GmbH a Gazprom Marketing & Trading Ltd. Osobní údaje jsou přidruženým společnostem ve smyslu § 15 německého zákona o akciových společnostech (AktG) OOO Gazprom Export v Rusku nebo PAO Gazprom v Rusku mimo Evropský hospodářský prostor (třetí země) předávány ve smyslu článku 46 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Můžete požádat o kopii dokumentu ke kontrole. Tu získáte, když se obrátíte na příslušný orgán nebo na svého pověřence pro ochranu osobních údajů uvedené v oddílu I v bodech 1 a 2.

6.         Uchovávání dat

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou ke splnění daného účelu zpracování.

Navíc podléháme různým povinnostem uschovávat záznamy a vést dokumentaci, které mimo jiné vyplývají z německého obchodního zákoníku nebo německého daňového řádu (AO). Jejich délka může činit až 10 let.

A konečně se doba uložení také posuzuje podle zákonné promlčecí lhůty, která může například podle §§ 195 ff. německého občanského zákoníku činit až třicet let, přičemž délka běžné promlčecí lhůty jsou tři roky.

7.         Zabezpečení

Společnost WINGAS používá technická a organizační bezpečnostní opatření chránící vámi poskytnuté údaje před náhodnou či úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. V případě sběru a zpracování osobních údajů jsou informace předávány v zašifrované podobě, aby nedošlo k jejich zneužití ze strany třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou nepřetržitě aktualizována v souladu s vývojem techniky.

8.         Vaše práva

Každá dotčená osoba má právo na informace dle článku 15 GDPR, právo na opravu dle článku 16 GDPR, právo na výmaz dle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a rovněž právo na přenositelnost údajů z čl. 20 GDPR. Pro uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na místa uvedená v první části – Všeobecné informace pod číslem 1 a 2.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli volnou formou odvolat. Toto odvolání by mělo pokud možno směřovat na místa uvedení v první části – Všeobecné informace pod číslem 1 a 2.

Navíc máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR). Kompetentním vedoucím dozorovým úřadem pro společnost WINGAS je:

Veřejný pověřenec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací pro Hessensko (HDSB)

Adresa příslušného dozorového úřadu společnosti WINGAS:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte (HDSB), Postfach 3163, 65021 Wiesbaden

E-mail: Poststelle@datenschutz.hessen.de, tel.: +49 611 1408 – 0, fax: +49 611 1408 – 900 

Týká-li se vaše stížnost pouze zpracování osobních údajů, které je prováděno provozovnou společnosti WINGAS na území České republiky, nebo kterým jsou podstatným způsobem dotčeny pouze subjekty údajů na území České republiky, je příslušným dozorovým úřadem:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, tel: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz/

Navíc máte právo vznést námitku, které je podrobněji vysvětleno na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

II.         Zpracování osobních údajů

1.         Cookies

Abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení. Cookies se mohou přenést na právě zobrazenou stránku a umožňují tak přiřazení uživatele. Cookies pomáhají uživateli zjednodušit používání internetových stránek. Některé z námi používaných cookies jsou po ukončení relace prohlížeče, tedy po zavření vašeho prohlížeče, opět smazány (takzvané relační cookies). Ostatní cookies zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (takzvané perzistentní cookies).

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o ukládání cookies informováni a mohli jednotlivě rozhodnout o jejich přijetí nebo přijetí cookies jen v konkrétních případech či je obecně odmítnout. Již uložené cookies můžete vymazat. V případě odmítnutí cookies může dojít k omezení některých funkcí našich webových stránek.

Používáním souborů cookies zpracováváme tyto osobní údaje nebo kategorie dat:

  • IP adresa
  • Název vašeho poskytovatele internetových služeb
  • Webové stránky, z nichž jste se dostali na naše stránky
  • Webové stránky, které u nás navštívíte         

Zpracování osobních údajů v důsledku používání cookies probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Účel zpracování údajů a náš oprávněný zájem spočívají ve vyšší funkčnosti našich webových stránek.

2.         Automatické shromažďování přístupových údajů / souborů protokolu serveru

Pokud navštívíte naše webové stránky, uloží se v jednotlivých případech při každém zobrazení automaticky následující datový záznam:

  • IP adresa
  • Název vašeho poskytovatele internetových služeb
  • Webové stránky, z nichž jste se dostali na naše stránky
  • Webové stránky, které u nás navštívíte

Osobní údaje v souborech protokolu jsou zpracovávány na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Účel zpracování údajů a náš oprávněný zájem spočívají ve zjednodušení správy našich webových stránek a v identifikaci a sledování hackerů. Vyhodnocování informací probíhá anonymně.

3.         Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („dále jen Google“). Služba Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, jež se ukládají ve vašem počítači a umožňují analyzovat, jak webové stránky používáte. Informace vytvořené těmito soubory cookies o tom, jak využíváte naše webové stránky, jsou zpravidla odesílány na server společnosti Google v USA a tam ukládány.

V případě, že se na těchto stránkách aktivuje anonymizace IP, společnost Google nejdříve vaši IP adresu v rámci členských států Evropské Unie nebo dalších smluvních států Smlouvy o evropském hospodářském prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenese úplná IP adresa a zkrátí se až zde. Anonymizace IP je na těchto webových stránkách aktivní.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, k sestavování reportů o webových aktivitách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu přenášenou v rámci služby Google Analytics z vašeho prohlížeče s ostatními údaji.

Příslušným nastavením softwaru vašeho internetového prohlížeče můžete ukládání souborů cookies zabránit; upozorňujeme ovšem na to, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje vytvořené souborem cookie vztahující se k vašemu používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby tyto údaje zpracovávala tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Pořizování dat službou Google Analytics na našich stránkách můžete zabránit tím, že kliknete na následující odkaz. Ve vašem prohlížeči se uloží Opt-Out-Cookie, který při návštěvě těchto webových stránek zabrání dalšímu sběru vašich údajů.

Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů jsou uvedeny na www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Zpracování osobních údajů prostřednictvím služby Google Analytics se opírá o článek 6 odst. 1 písm. f GDPR. Účel zpracování údajů a náš oprávněný zájem spočívají v analýze využívání našich webových stránek.

4.         Mapy Google

Tyto internetové stránky používají produkt Mapy Google od společnosti Google. Pokud navštívíte podstránku, do které je vložena aplikace Mapy Google, obdrží společnost Google informaci, že jste si zobrazili příslušnou podstránku našich internetových stránek. Navíc budou shromážděny údaje, které váš prohlížeč odesílá společnosti Google. Jedná se například o IP adresu, datum a čas vyvolání, množství právě přenesených dat, operační systém a jeho uživatelské rozhraní, jazyk a verzi softwaru prohlížeče.

To probíhá nezávisle na tom, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste se přihlásili, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni na Google, jsou vaše údaje přímo přiřazovány vašemu účtu. Pokud si přiřazení k vašemu profilu na Google nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje jako profily používání a využívá je za účelem reklamy, průzkumu trhu a/nebo k přizpůsobování svých internetových stránek v závislosti na potřebě. Za účelem uplatnění případných práv, jako například práva vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, se musíte obrátit na společnost Google.

Používáním aplikace Mapy Google vyjadřujete souhlas s podmínkami používání Mapy Google. Podmínky používání aplikace Mapy Google jsou uvedeny zde: [Podmínky používání aplikace Mapy Google]. Bližší informace o zpracování vašich osobních údajů společností Google Inc. najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google Inc. Toto prohlášení je uvedeno zde: [Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google]. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje rovněž v USA a podřídila se EU-US Privacy Shield: [Odkaz].

5.         YouTube

Do naší online nabídky jsme začlenili videa YouTube, která jsou uložena na www.youtube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Tato videa jsou zahrnuta do „rozšířeného režimu ochrany osobních údajů“, což znamená, že pokud si videa nepřehrajete, nebudou se o vás jako uživateli přenášet na YouTube žádné údaje. Teprve při přehrávání videa se přenesou údaje uvedené v následujícím odstavci. Tento přenos dat nemůžeme ovlivnit.

Přehráváním videa získá YouTube informaci, že jste si zobrazili příslušnou podstránku na našich webových stránkách. Navíc budou shromážděny údaje, které váš prohlížeč odesílá na YouTube. Jedná se například o IP adresu, datum a čas vyvolání, množství právě přenesených dat, operační systém a jeho uživatelské rozhraní, jazyk a verzi softwaru prohlížeče.

To probíhá nezávisle na tom, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste se přihlásili, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni na Google, jsou vaše údaje přímo přiřazovány vašemu účtu. Pokud si přiřazení k vašemu profilu na YouTube nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako profily používání a využívá je za účelem reklamy, průzkumu trhu a/nebo k přizpůsobování svých webových stránek v závislosti na potřebě. Toto vyhodnocování se provádí zejména z důvodu poskytování reklamy odpovídající potřebě (a to i u nepřihlášených uživatelů) a informování ostatních uživatelů sociálních sítí o jejich aktivitách na našich webových stránkách. Za účelem uplatnění případných práv, jako například práva vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, se musíte obrátit na společnost Google.

Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování ze strany YouTube obdržíte v [Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google]. Zde získáte také podrobnější informace o vašich právech a možnostech nastavení na ochranu vašeho soukromí. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje rovněž v USA a podřídila se [EU-US Privacy Shield]:

6.         Kontakt

Na našich webových stránkách najdete kontaktní formulář, který můžete použít k elektronickému navázání kontaktu. Alternativně lze navázat kontakt prostřednictvím poskytnutých e-mailových adres. Pokud nás jedním z těchto kanálů kontaktujete, shromáždíme zadané a přenesené osobní údaje.

Shromážděné osobní údaje tvoří v případě použití kontaktního formuláře zde zadaná kmenová data (povinná pole: oslovení, jméno, adresa, e-mailová adresa; volitelná pole: titul/funkce, firma, číslo telefonu a faxu) a případně další osobní údaje, které jste uvedli v poli „Vaše zpráva“. Pokud nás kontaktujete přímo e-mailem, zaregistrujeme vaši e-mailovou adresu a rovněž případné osobní údaje vyplývající z textu e-mailu.

Pokud jako adresáta vaší žádosti o kontakt uvedete jinou společnost WINGAS než WINGAS GmbH, předáme vaši žádost příslušné společnosti WINGAS, která poté vaši žádost zpracuje.

Zpracování se provádí na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Účel zpracování údajů a náš oprávněný zájem spočívají v péči o zákazníky a ve schopnosti odpovídat na nám zasílané zprávy.

7.         Žádost o nabídku

Na podstránce https://www.wingas.com/erdgas-fuer-die-industrie.html si můžete prostřednictvím kontaktního formuláře vyžádat naši nezávaznou nabídku dodávek zemního plynu.

Přitom zpracujeme osobní údaje, které k nám byly doručeny prostřednictvím kontaktního formuláře. Jedná se o vaše kmenová data (povinná pole: firma, e-mailová adresa, telefonní číslo; volitelná pole: jméno, PSČ, město) a případně další osobní údaje, které jste uvedli v poli „Vaše zpráva“. Zpracování se provádí na základě článku 6 odst. 1 písm. b GDPR. Účelem zpracování údajů je zahájit vypracování smlouvy o dodávkách zemního plynu.

8.         Zpravodaj

Naši zákazníci mohou požádat o zasílání zpravodaje, který přináší informace o nejdůležitějším vývoji velkoobchodních cen.

V rámci správy žádosti o tento zpravodaj zpracujeme vaši e-mailovou adresu a také váš stav zákazníka společnosti WINGAS.

Zpracování se provádí na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Účel zpracování údajů a náš oprávněný zájem spočívají v péči o zákazníka a také v přímé reklamě. 

Informace o vašem právu vznést námitku podle čl. 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Máte právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, probíhajícího na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR (zpracování osobních údajů na základě zvážení zájmů); to platí rovněž pro případné profilování opírající se o toto ustanovení ve smyslu článku 4 bodu 4 GDPR.

Pokud vznesete námitku, pak již nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat, ledaže bychom mohli předložit závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud by zpracování sloužilo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Námitka může být vznesena volnou formou a měla by pokud možno směřovat na místa uvedená v prvním oddílu obecné části prohlášení o ochraně osobních údajů pod čísly 1 a 2.

 

Neustálý vývoj internetu vyžaduje čas od času úpravy těchto zásad ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo kdykoliv provést příslušné změny.